Математичні методи в соціології
(Математичні методи в соціології)

Дисципліна «Математичні методи в соціології» відноситься до циклу фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін, які вивчаються студентами спеціальності «соціологія». Її вивчення повинно сприяти підготовці широко освічених, творчо і критично мислячих спеціалістів, здатних до симбіозу знань та стиці кількох наук.

Дана галузь соціології вивчається студентами 3-го курсу та охоплює теоретичні і практичні знання з представленої навчальної дисципліни. Завданням даного курсу є формування теоретичної та практичної баз знань студентів з основ математичних методів у соціології.

Навчальна програма складається з 54 лекційних та 54 семінарських годин і розрахована на 1 семестр. Для контролю знань передбачені тестування, написання модульних контрольних робіт та залік.