Загальна соціологічна теорія
(Загсоцтеор)

Мета курсу: сформувати у студентів основу фахових знань про основні категорії, функції та напрями теоретичної соціології, про соціальні зв’язки і відносини, соціальні інститути і групи, суспільство як соціальну систему, способи їх організації, закономірності функціонування і розвитку. Для досягнення поставленої мети вивчаються поняття об’єкту і предмету соціології в процесі їх становлення та сучасній інтерпретації, структура соціологічних знань, основи соціального структурування суспільства: соціальні спільноти, групи, інститути, організації, процеси соціальної стратифікації та мобільності, поняття соціальних змін та розвитку. На основі отриманих теоретичних знань з основ загальної соціологічної теорії виробити в студентів уміння оперувати основними соціологічними категоріями та сформувати навики проведення аналізу, порівняння, систематизації при розгляді різних теоретичних підходів щодо вивчення соціальних явищ і процесів.