Соціологія громадської думки
(громдумка)

Основною метою вивчення курсу є формування у студентів знань про громадську думку як специфічний стан масової свідомості та соціальний інститут, механізми її формування та канали виразу, особливості функціонування в різноманітних сферах життєдіяльності сучасного соціуму, специфіку її вивчення та врахування в управлінні суспільними процесами. Завданнями дисципліни є: – сформувати знання про сутнісні характеристики громадської думки та її місце в структурі масової свідомості; – ознайомити зі специфікою процесу інституалізації громадської думки в сучасному українському суспільстві; – виробити у студентів уміння орієнтуватись в різноманітних соціологічних методах ідентифікації та вивчення громадської думки; – сформувати навики проведення та інтерпретації результатів конкретно-соціологічних досліджень громадської думки з актуальних соціальних проблем.