Категоріально-термінологічна база соціології
(Кат-тер. база соціології)


Дисципліна  “Категоріально-термінологічна база соціології” спрямована на засвоєння  студентами п’ятого курсу базових соціологічних понять та термінів, розширення їх кругозору, формування соціологічної культури, а та­кож вмінь та навичок соціологічного аналізу суспільного життя.

Особливість курсу “Категоріально-термінологічна база соціології”  полягає в наданні студентам можливості ознайомитися з основними категоріями які обов’язкові для їх  май­бутньої спеціальності, дізнатися про специфіку соціологічного підхо­ду до вивчення суспільства, позначення конкретних явищ і подій відповідними поняттями.

Дисципліна покликана розвивати навички наукового мислення, домагатися глибокого і якісного засвоєння навчального матеріалу, активізувати пізнавальну діяльність студентів, надавати процесу навчання творчий характер.

метою викладання цього курсу є підготовка спеціалістів з соціології до вирішення теоретичних завдань, розвиток наукового мислення при вивченні соціальних явищ та процесів, які відбуваються в суспільстві.

Завданнями дисципліни є:

  • опанування правил інтерпретації науково встановлених соціальних фактів, що характеризують стан соціальних систем,
  • засвоєння основних соціологічних категорій та понять,
  • аналіз основних категорій, що відносяться до відповідних галузевих соціологічних теорій.