Естетика (соціологи)
(Естетика - 2)

Мета курсу "Естетика": надання студентам теоретико-концептуальних знань і навичок мислення в царині науки про естетичну визначеність світу та чуттєво-ціннісне й художньо-творче ставлення людини до нього; ознайомлення студентів із чинниками історичної та логічної еволюції естетичної проблематики, альтернативами її світоглядного осмислення та духовно-соціокультурним значенням естетосфери.

Завдання курсу: 1)розкрити філософську природу естетики як гуманітарної науки; виявити зв’язок її проблематики із загально-світоглядними питаннями онтології, гносеології, теорії цінностей; 2)окреслити категоріальний зміст та методологічний потенціал основних понять естетики; виявити їхню роль в організації художньо-творчого процесу та формуванні естетичної культури особи і суспільства; 3)визначити естетичну природу й світоглядний потенціал мистецтва (художньої культури); розкрити специфіку художньо-образного мислення;

Для засвоєння курсу пропонується, зокрема, така навчальна й наукова література:

1.      Естетика: Навч. посібник/М. П. Колесніков, О. В. Колеснікова,  В.О. Лозовий та ін.: В. О. Лозовий (ред.) ─ К., 2003.

2.      Левчук Л. Т. та ін. Естетика: Підр. для студ. ВНЗ. ─ К., 1997.

3.      Лутаєнко В. С. Естетика мистецтва: Навч. посібник. ─ К., 1991.

4.      Эстетика: Словарь/ Под общ. ред. А. А. Беляева и др. ─ М., 1989.

5.      Борев Ю. Б. Эстетика: В 2-х тт. — Смоленск, 1997.

Викладацький склад: Бродецький Олександр Євгенович, асистент кафедри релігієзнавства й теології

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні консультації, підготовка та обговорення творчих робіт (есе), дискусії, інтелектуальні вікторини, бліц-тестування, відвідування мистецьких заходів

Оцінювання:

Поточне: контрольні роботи, усні відповіді.

Підсумкове: залік (усний, письмовий).