Філософія ХІХ століття
(Філософія ХІХ ст.)

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра напряму «Філософія» та «Релігієзнавство». В методичному плані вона розроблена з врахуванням наступності освоєння студентами навчальних дисциплін.

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3,5 кредити

Модулів: 2 модулі + ІНДЗ (реферат)

Змістових модулів:2 модулі

Загальна кількість годин: 162 годин

Тижневих годин: 4 години

Курс "Історія філософії ХІХ століття" охоплює філософські вчення XIX ст. (починаючи з А.Шопенгауера і завершуючи В.Дільтеєм).

Метою цього курсу є глибоке і творче засвоєння основ філософських вчень мислителів ХІХ століття як однієї з важливих складових історії світової філософії.