Соціальна філософія
(Соціальна філософія)

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3 кредита ECTS із них:
Лекцій: 36 год.
Семінарських занять: 18 год.
Самостійної роботи: 54 год.
Форма підсумкового контролю: залік