Онтологія і метафізика
(Онтологія і метафізика)

ОНТОЛОГІЯ І МЕТАФІЗИКА
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 162 год. / 4,5 кредити із них:
Лекцій: 34 год.
Семінарських занять: 34 год.
Самостійної роботи: 94 год.
Форма підсумкового контролю: екзамен