• Гендерні дослідження (3 курс)

  Актуальність навчального курсу обумовлена тим, що на сучасному етапі розвитку суспільства підвищується роль соціологічного знання та його вплив на соціокультурні зміни і світогляд індивіда.

  Пропонований курс висвітлює проблеми гендерних відносин, фемінізму, сексуальності й соціальної нерівності. Соціологія гендерних відносин - це міждисциплінарний напрямок соціальної думки, у фокусі уваги якого перебувають відмінності й подібності в соціальному досвіді чоловіків і жінок. У межах курсу визначаються базові концепти соціології гендерних відносин - маскулінність/фемінність, ідентичність, репрезентації, публічне/приватне, гендерна система, гендерний контракт і пов’язана з ними проблематика досліджень; розглядаються основні теорії гендерних досліджень і можливості їхнього використання при вивченні сучасного суспільства.

 • Навчальна дисципліна "Конфліктологічне консультування" має на меті сформувати у студентів основи знань про природу конфліктів, набуття практичних навичок у їх розв’язанні, вироблення умінь прогнозувати і контролювати конфліктну ситуацію, позитивно сприймати конфлікт і прагматично його використовувати.

 • Дисципліна «Математичні методи в соціології» відноситься до циклу фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін, які вивчаються студентами спеціальності «соціологія». Її вивчення повинно сприяти підготовці широко освічених, творчо і критично мислячих спеціалістів, здатних до симбіозу знань та стиці кількох наук.

  Дана галузь соціології вивчається студентами 3-го курсу та охоплює теоретичні і практичні знання з представленої навчальної дисципліни. Завданням даного курсу є формування теоретичної та практичної баз знань студентів з основ математичних методів у соціології.

  Навчальна програма складається з 54 лекційних та 54 семінарських годин і розрахована на 1 семестр. Для контролю знань передбачені тестування, написання модульних контрольних робіт та залік.

 • "Соціологія молоді" як навчальний курс вивчає молодь як особливу соціальну групу, її роль і місце у відтворенні суспільства, вікові межі, потреби і способи діяльності, процес соціалізації молодих людей, соціально-професійну орієнтацію і адаптацію в колективі, неформальні молодіжні об’єднання і рухи з врахуванням класових, гендерних, етнічних, державних і регіональних особливостей.