• Зв’язки з громадськістю – порівняно молода, але дуже динамічна сфера соціологічних досліджень. На теренах нашої держави вона офіційно з’явилась в 90-х роках минулого століття. Тоді діяльність PR-спеціаліста зводилась до розміщення материалів про особу чи організацію в ЗМІ. Поле діяльності і, відповідно, знань та навичок сучасного PR-спеціаліста є значно ширшим. Оволодіння курсом “Основи зв’язків з громадськістю” (Public Relations) сприяє формуванню знань, умінь, навичок практичної діяльності в різних ситуаціях службової, громадської та соціальної діяльності.

 • Соціологія масової комунікації

  Складні реалії сучасного світу безпосередньо пов’язані з настанням інформаційної ери в житті людства. Нові політичні, соціальні, економічні тенденції набули глобальних масштабів. Такі зрушення посилюють увагу до суті комунікаційних процесів, а не тільки до прикладів інформаційно-технологічних досягнень. Зміни системи цінностей, їх вплив на поведінку соціальних груп, функціонування масової культури зумовлені бурхливим розвитком засобів масової комунікації. Як і кожна країна світу, Україна перебуває у постійному зв’язку з навколишнім світом. Тому вивчення специфічної природи засобів масової комунікації, їх функціонального поля є актуальним і важливим.

  Актуальність вивчення масової комунікації в сучасному суспільстві визначається соціальним значенням періодичної преси, радіо й телебачення – основних засобів масової комунікації. Сьогодні соціальний досвід і знання людей складаються із двох основних складових. Перша припускає наявність безпосередніх соціальних контактів, друга формується за рахунок сприйняття подій і явищ, опосередкованих повідомленнями засобів масової комунікації.

 • Дана дисципліна вивчає соціальні детермінанти, що викликали релігію до життя, закономірності та специфіку виникнення, генезис і функціонування як важливого і невід’ємного структурного компонента суспільства. Вона досліджує елементи релігійного комплексу, його функції, роль, місце в системі соціуму, сутність рівень, характер впливу релігії на особистість, культуру, соціальні системи; форми, наслідки їх взаємодії та зв’язку.

 • Теорії соціальних змін

  Теорія соціальних змін – це молода галузь соціологічної науки, яка виникла у другій половині XX сторіччя як спроба пояснити сутність масштабних суспільних змін у процесі переходу суспільства від індустріального до постіндустріального.

  Сучасне суспільство перебуває в умовах глобальних трансформацій, переходу до нових, невідомих форм соціального життя. Відбуваються динамічні зміни більшості соціальних інститутів як у світовому масштабі, так і в межах окремих суспільств.

  Теорія соціальних змін як наукова дисципліна систематизує і розвиває основні поняття, концепції, теорії, які застосовуються у соціологічному аналізі динамічних суспільних процесів.