• Предметом вивчення даної навчальної дисципліни є взаємодія компонентів освіти, а також взаємодія їх із суспільством в усіх виявах та рівнях, тобто широке коло соціально-освітніх відносин, в які вступають соціальні суб’єкти в процесі навчання. Соціологія освіти є галузевою соціологічною теорією та комплексною дисципліною, оскільки тісно пов’язана із суміжними їй соціологією виховання, соціологією науки та культури.

 • Соціологія освіти (2 курс)

  Освіта, разом із сім’єю, політикою, економікою та релігією, належить до ключових соціальних інститутів сучасного суспільства. Вона виникає в силу потреби суспільства у відтворенні та передачі знань, умінь, навиків, підготовки нових поколінь до життя. У сучасному суспільстві освіта набуває особливої ваги, бо покликана забезпечити підготовку суб’єктів соціальної дії до розв’язання глобальних завдань, які стоять перед людством. Освіта охоплює майже всі соціальні групи. Підготовка нових поколінь до здійснення соціальних та професійних функцій потребує все більш тривалого та складного навчання, виховання.

           Актуальність соціологічного дослідження сфери освіти визначається домінуванням в сучасних високорозвинених країнах ідеї про примат соціально-культурної сфери в суспільному житті, про те, що саме ефективна діяльність соціальних інститутів, передусім освіти та науки, має ключове значення, чинить вирішальний вплив на сьогоднішнє функціонування та перспективи розвитку суспільства. Проте, в Україні цей факт у кращому випадку декларується лише на словах, підтримка галузей соціально-культурної сфери залишаються другорядним елементом державної політики, що, в свою чергу, призводить до ускладнень розвитку як економічних, так і інших соціальних процесів.

 • Історія соціології (2 курс)

  Історія соціології — галузь соціології, що займається вивченням протосоціологічних знань, становлення і розвитку соціології як окремої науки про суспільство.

  Основним предметом історії соціології є дослідження того, як знання про суспільство виокремлюються з загальної наукової системи знань, їх розвиток від моменту появи до наших днів, порівняльний аналіз соціологічних концепцій різного часу, вивчення практичної соціологічної діяльності в різні епохи і у різних народів світу.

  Більшість сучасних соціологів вважають, що часові рамки досліджень історії соціології охоплюють не лише час існування соціології як окремої науки, а й увесь попередній період розвитку знань про суспільство від моменту їх виникнення. Таке трактування предмета соціології видається цілком логічним, адже дослідження та теоретичні доробки вчених-соціологів XIX ст. значною мірою опиралися на досвід минулих епох, в контексті цього слід згадати, що наукові уявлення про суспільство існували уже в епоху античності.