Підкатегорії
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
7 семестр
8 семестр
9 семестр
10 семестр
 • Особливість курсу “Теорія причинності в соціології” полягає в наданні студентам можливості ознайомитися з основними проблемами сучасного соціального, політичного і культурного виробництва як в Україні, так і за її межами, а також дізнатися про специфіку соціологічного підхо­ду до вивчення даного курсу. Курс передбачає репре­зентацію основних досягнень соціологічної теорії стосовно досліджень особливостей зародження і формування сучасної соціологічної концепції причинності в контексті розвитку суспільства,  дослідження ефективності спроб вирішити  питання політичного і соціокультурного характеру та аналіз проявів причин і наслідків  у таких сферах суспільного життя як економіка, політика, освіта, культура тощо.

 • Дисципліна  “Категоріально-термінологічна база соціології” спрямована на засвоєння  студентами п’ятого курсу базових соціологічних понять та термінів, розширення їх кругозору, формування соціологічної культури, а та­кож вмінь та навичок соціологічного аналізу суспільного життя.

  Особливість курсу “Категоріально-термінологічна база соціології”  полягає в наданні студентам можливості ознайомитися з основними категоріями які обов’язкові для їх  май­бутньої спеціальності, дізнатися про специфіку соціологічного підхо­ду до вивчення суспільства, позначення конкретних явищ і подій відповідними поняттями.

  Дисципліна покликана розвивати навички наукового мислення, домагатися глибокого і якісного засвоєння навчального матеріалу, активізувати пізнавальну діяльність студентів, надавати процесу навчання творчий характер.

  метою викладання цього курсу є підготовка спеціалістів з соціології до вирішення теоретичних завдань, розвиток наукового мислення при вивченні соціальних явищ та процесів, які відбуваються в суспільстві.

  Завданнями дисципліни є:

  • опанування правил інтерпретації науково встановлених соціальних фактів, що характеризують стан соціальних систем,
  • засвоєння основних соціологічних категорій та понять,
  • аналіз основних категорій, що відносяться до відповідних галузевих соціологічних теорій.