• Мета курсу: сформувати у студентів основу фахових знань про основні категорії, функції та напрями теоретичної соціології, про соціальні зв’язки і відносини, соціальні інститути і групи, суспільство як соціальну систему, способи їх організації, закономірності функціонування і розвитку. Для досягнення поставленої мети вивчаються поняття об’єкту і предмету соціології в процесі їх становлення та сучасній інтерпретації, структура соціологічних знань, основи соціального структурування суспільства: соціальні спільноти, групи, інститути, організації, процеси соціальної стратифікації та мобільності, поняття соціальних змін та розвитку. На основі отриманих теоретичних знань з основ загальної соціологічної теорії виробити в студентів уміння оперувати основними соціологічними категоріями та сформувати навики проведення аналізу, порівняння, систематизації при розгляді різних теоретичних підходів щодо вивчення соціальних явищ і процесів.

  • Соціологія особистості (2 курс)

    В умовах соціальної невизначеності, соціальних ризиків в українському суспільстві поширились такі негативні моменти як відсутність стабільності і криза в усіх сферах економічного, соціального, психологічного життя. В період суспільних трансформацій відбулися радикальні зміни у відносинах особистості й суспільства. Люди, які переважний час почували себе захищеними сталістю суспільства, повинні були самостійно забезпечувати стабільність свого власного життя. Сформувався суспільний запит на особистість, спрямований на екзистенціальних питань буття.

             Особистість у своєму становленні проходить два паралельні процеси: соціалізацію і індивідуацію, які у важливих життєвих ситуаціях, важливих для становлення особистості, входять у протиріччя, поставивши особистість перед необхідністю екзистенціального  вибору. Важливим моментом у становленні особистості виступає прагнення до гармонії, притаманне самій природі людини, і яке основним фактором морального, психічного, духовного розвитку особистості. Курс „Соціологія особистості“ є професіонально-орієнтованим курсом у системі підготовки спеціалістів різних профілів: соціологів, психологів, соціальних психологів, педагогів, медичних і соціальних працівників.