• Вступ до спеціальності

    Навчальна програма курсу “Вступ до спеціальності” спрямована на здобуття студентами першого курсу базових знань з соціології, розширення їх кругозору, формування соціологічної культури, а та­кож вмінь та навичок соціологічного аналізу суспільного життя.

    Особливість курсу “Вступ до спеціальності” полягає в наданні студентам можливості ознайомитися з основними напрямками май­бутньої спеціальності, дізнатися про специфіку соціологічного підхо­ду до вивчення суспільства, соціальних спільнот, інститутів, сутності соціальних взаємодій та взаємовідносин. Курс передбачає репре­зентацію основних досягнень соціологічної теорії, розгляд проблем наукового статусу та специфіки соціологічного знання, визначення основних понять та категорій соціологічної науки та професійної тер­мінології.

  • Навчальна програма курсу “Вступ до спеціальності” спрямована на здобуття студентами першого курсу базових знань з соціології, розширення їх кругозору, формування соціологічної культури, а та­кож вмінь та навичок соціологічного аналізу суспільного життя.